Lisää läskiä työnkulkuun, osa 5: Hiera ja sisällön kryptaaminen

Puppet-moduulien ja manifestien uudelleenkäytettävyyden vuoksi on suositeltavaa pitää data niistä erillään. Tämä tapahtuu käyttämällä hieraa. Moduulit voivat esimerkiksi tuottaa erilaisia asetuksia käyttämällä hieran perusteella organisaatiohin tai sijainteihin määriteltyä dataa

Hieraan tallennetaan tyypillisesti myös sellaista yksityistä dataa mikä pitää olla suojattua, ja minkä ei haluta joutuvan ulkopuolisten saataville. Tyypillisesti data tallennetaan muun koodin ohella versionhallintajärjestelmään, joka voi olla organisaation rajojen ulkopuolella. Tällöin on käytettävä hieran encryptionta.

Aiemmin yleisesti käytetty hieran salauksen menetelmä oli hiera-gpg. Hiera-gpg:n avulla salattiin koko tiedosto. Hiera-eyaml parantaa tilannetta sallimalla hieratiedoston sisällä haluttujen datalohkojen salaamisen, mikä parantaa käytettävyyttä.

Hiera-yaml pitää ensin asentaa:

$ sudo gem install hiera-eyaml
Puppet-palvelimella asennus tapahtuu seuraavasti:
$ sudo puppetserver gem install hiera-eyaml

Hiera-eyaml käyttää asymmetristä enkryptointia, oletuksena PKCS#7:ää. Sen käyttöön tarvitaan siis avainpari. Julkisella avaimella voidaan purkaa salattujen datalohkojen encryption ja yksityisellä avaimella salata. Avainpari luodaan komennolla:

$ eyaml createkeys

Avainpari luodaan sen hetkisen hakemiston keys-alihakemistoon. Luodut avaimet tulee suojata ja säilyttää huolellisesti. Salauksen tuottamiseen riittää että julkinen avain on käytettävissä. Salatun lohkon muokkaamiseen tarvitaan sekä julkinen että yksityinen avain. Henkilö, joka lisää tai muokkaa hiera-tiedostojen sisältöä tarvitsee siis molemmat avaimet. Avaimet tulee suojata vastaavasti kuten palvelimellakin, eli omistajaksi määritetään käyttäjä ja tiedostoille vain lukuoikeus käyttäjälle itselleen. Sopiva sijainti on esimerkiksi kotihakemiston keys-alihakemisto.

Puppetserver tarvitsee salauksen purkamiseen ja arvojen lukemiseen sekä julkisen että yksityisen avaimen. Puppetserverillä sopiva sijainti avaimille on esim.:

/etc/puppetlabs/puppet/eyaml
Luodaan siis tämä hakemisto ja säädetään sen oikeudet minimiin.
$ mkdir /etc/puppetlabs/puppet/eyaml
 $ chown -R puppet:puppet /etc/puppetlabs/puppet/eyaml
 $ chmod -R 0500 /etc/puppetlabs/puppet/eyaml
 $ chmod 0400 /etc/puppetlabs/puppet/eyaml/*.pem
Tarkistetaan että tiedostojen omistajat ja oikeudet ovat halutunlaiset:
$ ls -lha /etc/puppetlabs/puppet/eyaml

Omistajana tulee siis olla puppet, ryhmäomistajana puppet, ja lukuoikeus vain puppet-tunnukselle.

Jos käyttäjä haluaa muokata omalle koneellaan olemassaolevan hiera-tiedoston arvoja, tyypillisesti hallintarepon kopiossa, tarvitaan molemmat avaimet. Avaimet tulee siirtää omalle koneelle asianmukaisella turvallisella protokollalla, esim. scp:llä. Muokkaamisen helpottamiseksi on hyödyllistä luoda kotihakemistoon uusi hakemisto .eyaml, ja sinne konfigurointitiedosto config.yaml, jossa määritetään mistä avaimet löytyvät:

---
 pkscs7_public_key: '/Users/tunnus/keys/public_key.pkcs7.pem'
 pkcs7_private_key: '/Users/tunnus/keys/private_key.pkcs7.pem'

Kun avaimet ovat palvelimella paikoillaan, voidaan määrittää hieran konfigurointitiedosto käyttämään näitä avaimia. Uudessa hiera-versiossa 5 on itsenäiset hierarkian määritykset jokaiselle environmentille ja moduulille. Hiera.yaml voidaan siis sijoittaa hallintarepoon ja sen haaroihin, ja viitata näissä edellä luotuihin avaimiin palvelimella. Oletetaan että yksityiselle avaimelle on annettu nimi private_key.pkcs7.pem ja julkiselle avaimelle public_key.pkcs7.pem.

---
 version: 5
 defaults:
 datadir: data
 data_hash: yaml_data
 
 hierarchy:
 - name: "Secret data"
 lookup_key: eyaml_lookup_key
 paths:
 - "secrets.eyaml"
 options:
 pkcs7_private_key: /etc/puppetlabs/puppet/eyaml/private_key.pkcs7.pem
 pkcs7_public_key: /etc/puppetlabs/puppet/eyaml/public_key.pkcs7.pem
 
 - name: "Per-node data"
 path: ”nodes/%{trusted.certname}.yaml"
 - name: "Common data"
 path: "common.yaml"
*nix-tyyppisissä käyttöjärjestelmissä voidaan luoda ympäristömuuttuja EDITOR joka määrittää käyttäjän haluaman oletusmuokkaimen. Ympäristömuuttuja voidaan laittaa esim. bash-käyttäjän kuoren alustustiedostoon ~/.bashrc. Tai se voidaan antaa suoraan komentorivillä:
$ export EDITOR=emacs
Kun ympäristömuuttuja on olemassa, voidaan hierassa määritettyä eyaml-muotoisen tiedoston datalohkoja muokata seuraavasti
$ eyaml edit secrets.eyaml

Eyaml avaa tällöin tiedoston ohjeen kera. Salattavaksi haluttu arvo laitetaan tällöin hakasulkeiden väliin muotoon DEC::PKCS7[]!

#| This is eyaml edit mode. This text (lines starting with #| at the top of the
 #| file) will be removed when you save and exit.
 #| - To edit encrypted values, change the content of the DEC(<num>)::PKCS7[]!
 #| block.
 #| WARNING: DO NOT change the number in the parentheses.
 #| - To add a new encrypted value copy and paste a new block from the
 #| appropriate example below. Note that:
 #| * the text to encrypt goes in the square brackets
 #| * ensure you include the exclamation mark when you copy and paste
 #| * you must not include a number when adding a new block
 #| e.g. DEC::PKCS7[]!
 ---
 # This value will not be encrypted
 plaintextvalue: plaintext
 # This value will be encrypted
 encryptedvalue: DEC::PKCS7[encrypted]!

Jos nyt katsotaan tiedostoa, voidaan todentaa että edellä määritetty arvo on salattu:

$ cat secrets.eyaml
 ---
 # This value will not be encrypted
 plaintextvalue: plaintext
 # This value will be encrypted
 encryptedvalue: ENC[PKCS7,MIIBeQYJKoZIhvcNAQcDoIIBajCCAWYCAQAxggEhMIIBHQIBADAFMAACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAK/YGRbR2qbgpxHxrCic6ywXG6x0w0hZksNQqJPBYTq2FDyDO7H9L0XlVmnSP+wpjEleDGBJqUEyxgucYICvub5QaHQukBJ7/5ZeQ3grGIBOQkvEZVONWjNtdA+MkiIrc/erasgWYaU8lVJZ73RC6VzJQHYdphCsxue10kTAQw1uBKZOCbc9qHlhIwJuNERfUZBsfMpWgmnExph3kBsVlQ4FPTurkX2Kp0wEQlDVKm5llv4juq3dQLhDS4NkxmdopX/8jWP8+TMQB7vfW5kgS2U08vlm9QKgukO6GMeDrn/1Y66KnbokfGh4eJF7L94A1EYpKQx5eja+ITkvGarvCSTA8BgkqhkiG9w0BBwEwHQYJYIZIAWUDBAEqBBBn5gfCNVVsnRmQgIhE23pZgBAHsuh7FqP+XQMbJCQlREMN]

Linkkejä:

Artikkelisarjan muut osat:

menucross-circle