Puppeteers Blog

Powershell-provisiointiskriptien käyttö Vagrantissa

January 16, 2018 

Vagrantin shell-provisioner tukee suoraan Powershell-skriptejä. Toisin sanoen Windows-virtuaalikoneen asetuksia voi muokata Powershellillä ilman, että tarvitsee rakentaa uusi virtuaalikonekuva. Tyypillinen esimerkki on Windows liittäminen konfiguraationhallintajärjestelmään kuten Puppetiin.

Vagrantin dokumentaatiossa mainitaan, että Powershell-skriptille voi välittää parametreja powershell_args -valinnalla joko merkkijonona (string) tai listana (array). Esimerkkejä etenkin Powershell-provisioinnista on kuitenkin heikosti, mistä syystä tämäkin blogipostaus on kirjoitettu. Otetaan esimerkkinä skripti bootstrap_windows.ps1, joka liittää Windows-virtuaalikoneen olemassa olevaan Puppetserveriin. Sitä käytetään käsin Powershellistä seuraavasti:

> .bootstrap_windows.ps1 -certName win2012r2.local
 -ServerName puppet.local
 -puppetServerAddress 192.168.137.10

Rivinvaihdot on lisätty selvyyden vuoksi.

Jos bootstrap_windows.ps1 skripti halutaan ajaa suoraan Vagrantissa, tehdään se seuraavasti:

# -*- mode: ruby -*-
 # vi: set ft=ruby :
 
 Vagrant.configure("2") do |config|
 
 config.vm.define "win2012r2" do |box|
 box.vm.box = "mwrock/Windows2012R2"
 box.vm.box_version = "0.6.1"
 box.vm.hostname = "windows2012r2a"
 box.vm.network "private_network", ip: "192.168.31.101"
 box.vm.provider "virtualbox" do |vb|
 vb.gui = false
 vb.memory = 2048
 end
 box.vm.provision "shell" do |s|
 s.path = "bootstrap_windows.ps1"
 s.args = ["-certName", "win2012r2.local",
 "-ServerName", "puppet.local",
 "-puppetServerAddress", "192.168.31.1"]
 end
 end
 end

Huomaa, miten kukin parametri ja parametrin arvo on lisätty listaan erillisenä merkkijonona; syystä tai toisesta esimerkiksi "-certName win2012r2.local" ei toimi.

Samuli Seppänen
Petri Lammi
Author archive
menucross-circle