Contact us

Powershell-provisiointiskriptien käyttö Vagrantissa

January 16, 2018 – Petri Lammi

Vagrantin shell-provisioner tukee suoraan Powershell-skriptejä. Toisin sanoen Windows-virtuaalikoneen asetuksia voi muokata Powershellillä ilman, että tarvitsee rakentaa uusi virtuaalikonekuva. Tyypillinen esimerkki on Windows liittäminen konfiguraationhallintajärjestelmään kuten Puppetiin.

Vagrantin dokumentaatiossa mainitaan, että Powershell-skriptille voi välittää parametreja powershell_args -valinnalla joko merkkijonona (string) tai listana (array). Esimerkkejä etenkin Powershell-provisioinnista on kuitenkin heikosti, mistä syystä tämäkin blogipostaus on kirjoitettu. Otetaan esimerkkinä skripti bootstrap_windows.ps1, joka liittää Windows-virtuaalikoneen olemassa olevaan Puppetserveriin. Sitä käytetään käsin Powershellistä seuraavasti:

> .bootstrap_windows.ps1 -certName win2012r2.local
 -ServerName puppet.local
 -puppetServerAddress 192.168.137.10

Rivinvaihdot on lisätty selvyyden vuoksi.

Jos bootstrap_windows.ps1 skripti halutaan ajaa suoraan Vagrantissa, tehdään se seuraavasti:

# -*- mode: ruby -*-
 # vi: set ft=ruby :
 
 Vagrant.configure("2") do |config|
 
 config.vm.define "win2012r2" do |box|
 box.vm.box = "mwrock/Windows2012R2"
 box.vm.box_version = "0.6.1"
 box.vm.hostname = "windows2012r2a"
 box.vm.network "private_network", ip: "192.168.31.101"
 box.vm.provider "virtualbox" do |vb|
 vb.gui = false
 vb.memory = 2048
 end
 box.vm.provision "shell" do |s|
 s.path = "bootstrap_windows.ps1"
 s.args = ["-certName", "win2012r2.local",
 "-ServerName", "puppet.local",
 "-puppetServerAddress", "192.168.31.1"]
 end
 end
 end

Huomaa, miten kukin parametri ja parametrin arvo on lisätty listaan erillisenä merkkijonona; syystä tai toisesta esimerkiksi "-certName win2012r2.local" ei toimi.

Did you like the article? Share it with others!
Categories

Tags

#aad #Access #acl #alertmanager #ansible #ansible module development #Apache #API #augeas #authentication #authorization #automation #automatization #aws #azure #backup #bash #bitbucket #buildbot #cache #centos #cloud #cloud-init #cloudflare #cloudfront #cluster #connectionsJpa #control repo #custom fact #database #debian #devops #digital sovereignty #DNS #docker #domain mode #duplo #edenred #ejabberd #email #encryption #erb #europe #eyaml #fabric #facter #facts #fargate #fedora #file #finnish #foreman #freeipa #git #github #gitlab #gnome #google #grafana #hammer #hiera #IAM #import #infinispan #Infrastructure as Code #ipmi #irc #jboss #jdk #jenkins #JMESPath #json #kanban #keycloak #letsencrypt #librarian-puppet #librenms #linkedin #Linux #Location #loop #marketing #mautic #Mellon #mfa #microsoft #monitoring #mysql #nagios #network-manager #oauth #oauth2 #office365 #oidc #openshift #open source #openvpn #oxygen #packer #paranormal #pdk #people #php #pkcs7 #pomodoro #Powershell #preseed #presentation #profiles #prometheus #provisioning #puppet #puppet-bolt #puppet-litmus #puppetboard #puppetdb #Puppetfile #puppetserver #puppet types and providers #pxeboot #qemu #quality #r10k #recruitment #redirect #Restrict #Reverse Proxy #robotframework #roles #rspec #ruby #SAML #sem #shell #showsql #snmp #snmpd #software developement #spam #ssh #sso #standardization #systemd #systemd-resolved #teams #terraform #twilio #ubuntu #user-data #vagrant #vanity awards #variable #vim #virtualbox #visualstudio #webdevelopment #wildfly #Windows #wireguard #wordpress #workflow #x11 #xmpp #zimbra
We are
 Puppeteers
menucross-circle